ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 สถาบันการพลศึกษา - ยืนยันแล้ว
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ยืนยันแล้ว 29/6/2561
3 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 11/7/2561
4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 20/8/2561
5 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 22/8/2561
6 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 4/9/2561
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 11/9/2561
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 12/9/2561
9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 12/9/2561
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 12/9/2561
11 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 13/9/2561
12 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 14/9/2561
13 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 20/9/2561
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ยืนยันแล้ว 24/9/2561
15 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/9/2561
16 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/9/2561
17 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 27/9/2561
18 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ยืนยันแล้ว 27/9/2561
19 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2561
20 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ยืนยันแล้ว 28/9/2561
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 28/9/2561
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2561
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 28/9/2561
24 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ยืนยันแล้ว 29/9/2561
25 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยะลา ยืนยันแล้ว 29/9/2561
26 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2561
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว 30/9/2561
28 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 1/10/2561
29 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 1/10/2561
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 1/10/2561
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ยืนยันแล้ว 1/10/2561
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 4/10/2561
33 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว 5/10/2561
34 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว 5/10/2561
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ยืนยันแล้ว 5/10/2561
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 8/10/2561
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 9/10/2561
38 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ยืนยันแล้ว 10/10/2561
39 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 10/10/2561
40 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก ยืนยันแล้ว 14/10/2561
41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/10/2561
42 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 16/10/2561
43 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 16/10/2561
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/10/2561
45 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 19/10/2561
46 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/10/2561
47 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ยืนยันแล้ว 26/10/2561
48 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/10/2561
49 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ยืนยันแล้ว 30/10/2561
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 30/10/2561
51 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ยืนยันแล้ว 31/10/2561
52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ยืนยันแล้ว 31/10/2561
53 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 2/11/2561
54 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 2/11/2561
55 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ยืนยันแล้ว 2/11/2561
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 5/11/2561
57 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 6/11/2561
58 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 7/11/2561
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ยืนยันแล้ว 7/11/2561
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ยืนยันแล้ว 9/11/2561
61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 11/11/2561
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 13/11/2561
63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 13/11/2561
64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 13/11/2561
65 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 14/11/2561
66 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 14/11/2561
67 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 15/11/2561
68 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค - ยืนยันแล้ว 15/11/2561
69 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 15/11/2561
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว 15/11/2561
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ยืนยันแล้ว 16/11/2561
72 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ยืนยันแล้ว 16/11/2561
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ยืนยันแล้ว 16/11/2561
74 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ยืนยันแล้ว 16/11/2561
75 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/11/2561
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 16/11/2561
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว 18/11/2561
78 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 18/11/2561
79 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 19/11/2561
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 20/11/2561
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 21/11/2561
82 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ยืนยันแล้ว 21/11/2561
83 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 22/11/2561
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว 22/11/2561
85 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ยืนยันแล้ว 23/11/2561
86 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ยืนยันแล้ว 23/11/2561
87 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 24/11/2561
88 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว 25/11/2561
89 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 25/11/2561
90 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 25/11/2561
91 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/11/2561
92 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ยืนยันแล้ว 26/11/2561
93 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/11/2561
94 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/11/2561
95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ยืนยันแล้ว 26/11/2561
96 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 26/11/2561
97 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/11/2561
98 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ยืนยันแล้ว 27/11/2561
99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 27/11/2561
100 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/11/2561
101 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 27/11/2561
102 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี - ยืนยันแล้ว 27/11/2561
103 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/11/2561
104 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/11/2561
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว 28/11/2561
106 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 28/11/2561
107 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ยืนยันแล้ว 28/11/2561
108 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ยืนยันแล้ว 28/11/2561
109 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 28/11/2561
110 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 28/11/2561
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/11/2561
112 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/11/2561
113 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/11/2561
114 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/11/2561
115 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 29/11/2561
116 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 29/11/2561
117 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 29/11/2561
118 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2561
119 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 29/11/2561
120 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยืนยันแล้ว 29/11/2561
121 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2561
122 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ยืนยันแล้ว 30/11/2561
123 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2561
124 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2561
125 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2561
126 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ แพร่ ยืนยันแล้ว 30/11/2561
127 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/11/2561
128 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2561
129 สถาบันกันตนา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2561
130 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ยืนยันแล้ว 30/11/2561
131 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/11/2561
132 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/11/2561
133 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2561
134 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2561
135 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 30/11/2561
136 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว 30/11/2561
137 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2561
138 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว 30/11/2561
139 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 30/11/2561
140 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ยืนยันแล้ว 1/12/2561
141 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/12/2561
142 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 3/12/2561
143 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 3/12/2561
144 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 4/12/2561
145 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว 4/12/2561
146 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 4/12/2561
147 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 4/12/2561
148 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 7/12/2561
149 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 7/12/2561
150 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 8/12/2561
151 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 14/12/2561
152 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 17/12/2561
153 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 18/12/2561
154 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ - ยืนยันแล้ว 18/12/2561
155 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 18/12/2561
156 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 19/12/2561
157 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ยืนยันแล้ว 24/12/2561
158 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ยืนยันแล้ว 26/12/2561
159 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 28/12/2561
160 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 4/1/2562
161 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 5/1/2562
162 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 8/1/2562
163 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 10/1/2562
164 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 11/1/2562
165 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 14/1/2562
166 สถาบันการบินพลเรือน - ยืนยันแล้ว 14/1/2562
167 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/1/2562
168 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 18/1/2562
169 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ยืนยันแล้ว 20/1/2562
170 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 22/1/2562
171 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/1/2562
172 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 28/1/2562
173 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 30/1/2562
174 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/2/2562
175 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ยืนยันแล้ว 10/2/2562
176 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 11/2/2562
177 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 22/2/2562
178 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 21/12/2563