โปรดเลือกระบบ CHEQA Online สำหรับเข้าสู่ระบบ

     
สำหรับประเมินปี 2555-2556

http://www.cheqa.mhesi.go.th/ccqa (สำหรับวิทยาลัยชุมชุน)
สำหรับประเมินปี 2557

http://202.44.139.26/cheqa3d2557
สำหรับประเมินปี 2558

http://202.44.139.26/cheqa3d2558
     
สำหรับประเมินปี 2559

http://202.44.139.26/cheqa3d2559
สำหรับประเมิน 2560

http://www.cheqa.mhesi.go.th/cheqa3d2560
สำหรับประเมินปี 2561

http://www.cheqa.mhesi.go.th/cheqa3d2561

     
สำหรับประเมินปี 2562

http://www.cheqa.mhesi.go.th/cheqa3d2562
สำหรับประเมินปี 2563

http://202.44.139.26/cheqa3d2563
สำหรับประเมินปี 2564

http://202.44.139.26/cheqa3d2564
สำหรับประเมินปี 2565

http://202.28.55.163/cheqa3d2565
สำหรับประเมินปี 2666

http://202.28.55.163/cheqa3d2566